De dood

Verplicht deel van de kinderen

De erfenis verdelen kan hangt vaak af van de wettelijk eisen en regels in deze. Voor kinderen, gaat men uit van minimaal een verplicht portie.

Hebben alle kinderen recht op een verplichte portie?

Slechts een zeer klein aantal mensen heeft recht op een verplichte portie:

De directe afstammelingen van de overledene (kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen) hebben recht op een verplichte portie. De kleinkinderen krijgen echter alleen een verplichte portie als de ouder die rechtstreeks afstamt van de erflater al is overleden. Hetzelfde geldt voor de verplichte deelvorderingen van achterkleinkinderen. Geadopteerde kinderen zijn gelijk aan biologische kinderen. Stiefkinderen hebben geen recht op een verplichte portie. De echtgenoot en ouders van de overledene hebben recht op een verplicht deel. Het recht van de ouders op een verplichte portie is echter niet van toepassing als de erflater nakomelingen heeft achtergelaten.

Broers en zussen van de overledene hebben geen recht op een verplichte portie.

Hebben kinderen recht op een verplichte portie als afstand wordt gedaan van de erfenis?

Volgens de wet kan een kind dat is opgenomen in een testament of erfrecht, aanspraak maken op een verplicht deel nadat de erfenis is kwijtgescholden. Het afzien van de erfenis en het stellen van het verplichte deel voor een kind kan worden aanbevolen als het kind de beperkingen of lasten die verbonden zijn aan het testament of de erfovereenkomst (zoals executeurschap) wil vermijden.

Bedrag verplichte portie kinderen

Het verplichte deel voor kinderen is in principe de helft van het wettelijke deel van de erfenis, d.w.z. het deel van de erfenis waarop het kind recht zou hebben als de erflater geen beschikking had gegeven wegens overlijden en dus geërfd zou zijn volgens de wettelijke opvolging. Hoe hoog het verplicht aandeel voor kinderen in detail is, hangt af van zijn wettelijk erfdeel.

Voorbeeld van de hoogte van het verplichte deel voor kinderen: Een ongehuwde overledene laat één kind na met een wettelijk erfdeel van 100%. Hierdoor heeft het kind een verplicht deel van 50% van de nalatenschap. Als er twee kinderen zijn en een ongehuwde overledene, krijgt elk kind een verplicht aandeel van 25%, aangezien het wettelijk erfdeel voor elk kind 50% van de nalatenschap bedraagt.

Belangrijke informatie over het claimen van het verplichte deel voor kinderen

Het verplichte deel wordt niet automatisch uitgekeerd aan het rechthebbende kind, maar moet worden aangevraagd bij de erfgenaam. Als rechthebbende op een verplichte portie heeft u ook het recht om informatie op te vragen bij de erfgenamen over de hoogte van de nalatenschap en om inzicht te krijgen in de boedellijst.

Beperking van de verplichte deelaanspraken van kinderen

Vorderingen op een verplichte portie zijn niet onbeperkt, maar verjaren na drie jaar. De termijn begint echter pas te lopen aan het einde van het jaar waarin de persoon die recht heeft op een verplichte portie kennis heeft gekregen van het overlijden van de erflater.